Page 102 - ebook_manualfac2555 up

Basic HTML Version

คู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน สาหรั
บคณะวิ
ชา มก. ปี
การศึ
กษา 2554 และปี
การศึ
กษา 2555
100
องค์
ประกอบที่
7
การบริ
หารและการจั
ดการ
จานวน 4 ตั
วบ่
งชี้
ตั
วบ่
งชี้
ที่
7.1 ภำวะผู้
นำของคณะกรรมกำรประจำคณะและผู้
บริ
หำรทุ
กระดั
บของคณะ
(สกอ.7.1)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
7.2 กำรพั
ฒนำสถำบั
นสู่
สถำบั
นเรี
ยนรู้
(สกอ.7.2)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่
อกำรบริ
หำรและกำรตั
ดสิ
นใจ (สกอ.7.3)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
7.4 ระบบบริ
หำรควำมเสี่
ยง (สกอ.7.4)