Page 141 - ebook_manualfac2555 up

Basic HTML Version

คู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน สาหรั
บคณะวิ
ชา มก. ปี
การศึ
กษา 2554 และปี
การศึ
กษา 2555
139
บรรณานุ
กรม
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ดมศึ
กษำ. 2553.
คู่
มื
อการประกั
นคุ
ณภาพการศึ
กษาภายใน
สถานศึ
กษา ระดั
บอุ
ดมศึ
กษา พ.ศ.2553
. กรุ
งเทพมหำนคร: ห้
ำงหุ้
นส่
วนจำกั
ภำพพิ
มพ์
.
สำนั
กประกั
นคุ
ณภำพ มหำวิ
ทยำลั
ยเกษตรศำสตร์
. 2548.
คู่
มื
อระบบประกั
นคุ
ณภาพ
มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
KU.QA 2548
. กรุ
งเทพมหำนคร: ห้
ำงหุ้
นส่
วนจำกั
สำนั
กพิ
มพ์
ฟิ
สิ
กส์
เซ็
นเตอร์
.
. 2552.
คู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน สาหรั
บคณะวิ
ชา
มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
. กรุ
งเทพมหำนคร: ห้
ำงหุ้
นส่
วนจำกั
ดสหประชำ
พำณิ
ชย์
.
สำนั
กงำนรั
บรองมำตรฐำนและประเมิ
นคุ
ณภำพกำรศึ
กษำ (องค์
กำรมหำชน). 2555.
คู่
มื
การประเมิ
นคุ
ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (แก้
ไขเพิ่
มเติ
พฤศจิ
กายน พ.ศ.2554).
สมุ
ทรปรำกำร: บริ
ษั
ท ออฟเซ็
ท พลั
ส จำกั
ด.