Page 19 - ebook_manualfac2555 up

Basic HTML Version

คู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน สาหรั
บคณะวิ
ชา มก. ปี
การศึ
กษา 2554 และปี
การศึ
กษา 2555
17
องค์
ประกอบที่
1
ปรั
ชญา ปณิ
ธาน วั
ตถุ
ประสงค์
และแผนดาเนิ
นการ
จานวน 1 ตั
วบ่
งชี้
ตั
วบ่
งชี้
ที่
1.1 กระบวนกำรพั
ฒนำแผน (สกอ.1.1)