Page 2 - ebook_manualfac2555 up

Basic HTML Version

คานา
กำรประเมิ
นคุ
ณภำพภำยใน สำหรั
บคณะวิ
ชำ ปี
กำรศึ
กษำ 2554 และ
ปี
กำรศึ
กษำ 2555 มหำวิ
ทยำลั
ยเกษตรศำสตร์
ยั
งคงกำหนดให้
ทุ
กคณะวิ
ชำประเมิ
นตนเอง
ตำมตั
วบ่
งชี้
24 ตั
ว ที่
สอดคล้
องกั
บกำรประเมิ
นคุ
ณภำพภำยใน ปี
กำรศึ
กษำ 2553
เพื่
อให้
คณะวิ
ชำมี
ควำมต่
อเนื่
องในกำรดำเนิ
นงำน และสำมำรถประเมิ
นพั
ฒนำกำรของ
หน่
วยงำนได้
อย่
ำงไรก็
ตำม สำหรั
บบำงตั
วบ่
งชี้
ได้
มี
กำรปรั
บเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมิ
ให้
สอดคล้
องกั
บเกณฑ์
มำตรฐำนที่
กำหนดโดยสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ดมศึ
กษำ
(สกอ.) รวมทั้
งได้
มี
กำรเพิ่
มเติ
มรำยละเอี
ยดประกอบกำรอธิ
บำยให้
มี
ควำมชั
ดเจนมำกขึ้
และกำรรวบรวมเอกสำรหลั
กฐำนเพื่
อรั
บกำรประเมิ
นฯ ทั้
งนี้
ให้
คณะวิ
ชำประเมิ
นตนเอง
ตำมตั
วบ่
งชี้
ของ สมศ. 19 ตั
วบ่
งชี้
ด้
วย เพื่
อให้
คณะเห็
นผลกำรดำเนิ
นงำนครบทั้
งปั
จจั
นำเข้
ำ กระบวนกำร และผลผลิ
ต และเป็
นไปตำมข้
อกำหนดของสำนั
กงำนคณะกรรมกำร
กำรอุ
ดมศึ
กษำ (สกอ.)
สำนั
กประกั
นคุ
ณภำพหวั
งเป็
นอย่
ำงยิ่
งว่
ำคู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
คุ
ณภำพภำยใน สำหรั
บคณะวิ
ชำ ปี
กำรศึ
กษำ 2554 และปี
กำรศึ
กษำ 2555 จะเป็
แนวทำงในกำรดำเนิ
นงำนในระบบประกั
นคุ
ณภำพที่
ก่
อให้
เกิ
ดประสิ
ทธิ
ภำพ และ
ประสิ
ทธิ
ผล เพื่
อกำรขั
บเคลื่
อนมหำวิ
ทยำลั
ยไปสู่
มหำวิ
ทยำลั
ยวิ
จั
ยที่
มี
ควำมเป็
นเลิ
ทำงวิ
ชำกำร และมี
คุ
ณภำพระดั
บสำกล
สานั
กประกั
นคุ
ณภาพ
มี
นาคม 2555