Page 25 - ebook_manualfac2555 up

Basic HTML Version

คู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน สาหรั
บคณะวิ
ชา มก. ปี
การศึ
กษา 2554 และปี
การศึ
กษา 2555
23
องค์
ประกอบที่
2
การผลิ
ตบั
ณฑิ
จานวน 8 ตั
วบ่
งชี้
ตั
วบ่
งชี้
ที่
2.1 ระบบและกลไกกำรพั
ฒนำและบริ
หำรหลั
กสู
ตร (สกอ.2.1)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
2.2 อำจำรย์
ประจำที่
มี
คุ
ณวุ
ฒิ
ปริ
ญญำเอก (สกอ.2.2)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
2.3 อำจำรย์
ประจำที่
ดำรงตำแหน่
งทำงวิ
ชำกำร (สกอ.2.3)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
2.4 ระบบกำรพั
ฒนำคณำจำรย์
และบุ
คลำกรสำยสนั
บสนุ
น (สกอ.2.4)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
2.5 ห้
องสมุ
ด อุ
ปกรณ์
กำรศึ
กษำ และสภำพแวดล้
อมกำรเรี
ยนรู้
(สกอ.2.5)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
2.6 ระบบและกลไกกำรจั
ดกำรเรี
ยนกำรสอน (สกอ.2.6)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
2.7 ระบบและกลไกกำรพั
ฒนำสั
มฤทธิ
ผลกำรเรี
ยนตำมคุ
ณลั
กษณะของ
บั
ณฑิ
ต (สกอ.2.7)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
2.8 ระดั
บควำมสำเร็
จของกำรเสริ
มสร้
ำงคุ
ณธรรมจริ
ยธรรมที่
จั
ดให้
กั
บนิ
สิ
(สกอ.2.8)