Page 4 - ebook_manualfac2555 up

Basic HTML Version

คู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน สาหรั
บคณะวิ
ชา มก. ปี
การศึ
กษา 2554 และปี
การศึ
กษา 2555
1
บทที่
ี่
1
กระบวนการประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน
น ุ
มหำวิ
ทยำลั
ยเกษตรศำสตร์
ดำเนิ
นกำรพั
ฒนำระบบประกั
นคุ
ณภำพโดยยึ
หลั
กกำรดำเนิ
นงำนเป็
น 3 ส่
วน คื
อ กำรควบคุ
มคุ
ณภำพ กำรตรวจสอบคุ
ณภำพ และกำร
ประเมิ
นคุ
ณภำพ โดยมี
กำรพั
ฒนำรู
ปแบบระบบประกั
นคุ
ณภำพที่
สอดคล้
องกั
บกำร
ดำเนิ
นงำนและธรรมชำติ
ของหน่
วยงำนภำยในมหำวิ
ทยำลั
ย แบ่
งเป็
น 2 รู
ปแบบ ดั
งนี้
รู
ปแบบที่
1 ระบบประกั
นคุ
ณภำพสำหรั
บคณะวิ
ชำ ดำ เนิ
นกำรตำม 9
องค์
ประกอบ
รู
ปแบบที่
2 ระบบประกั
นคุ
ณภำพสำหรั
บสถำบั
น สำนั
ก และหน่
วยงำน
สนั
บสนุ
น ดำเนิ
นกำรตำม 6 องค์
ประกอบ
1.1
การประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน
เพื่
อให้
ทั
นกั
บสถำนกำรณ์
ที่
เปลี่
ยนแปลงจำกภำยนอกและสำมำรถเชื่
อมโยงกำร
ประกั
นคุ
ณภำพภำยในและภำยนอกได้
มหำวิ
ทยำลั
ยได้
ดำเนิ
นกำรทบทวนและปรั
บปรุ
กำรประเมิ
นคุ
ณภำพภำยในอย่
ำงต่
อเนื่
องเพื่
อใช้
ประเมิ
นคุ
ณภำพ โดยมี
ควำมสอดคล้
อง
กั
บแนวทำงและตั
วบ่
งชี้
ของสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ดมศึ
กษำ (สกอ.) รวมทั้
แนวทำง และตั
วบ่
งชี้
ของสำนั
กงำนรั
บรองมำตรฐำนและประเมิ
นคุ
ณภำพกำรศึ
กษำ
(สมศ.) กำรพั
ฒนำปรั
บปรุ
งตั
วบ่
งชี้
กำรประเมิ
นในระบบประกั
นคุ
ณภำพภำยในของ
มหำวิ
ทยำลั
ยได้
พิ
จำรณำตำมจุ
ดเน้
นของมหำวิ
ทยำลั
ยเกษตรศำสตร์
คื
กลุ่
ม ง สถาบั
นที่
เน้
นการวิ
จั
ยขั้
นสู
งและผลิ
ตบั
ณฑิ
ตระดั
บบั
ณฑิ
ตศึ
กษาโดยเฉพาะระดั
บปริ
ญญาเอก