Page 62 - ebook_manualfac2555 up

Basic HTML Version

คู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน สาหรั
บคณะวิ
ชา มก. ปี
การศึ
กษา 2554 และปี
การศึ
กษา 2555
60
องค์
ประกอบที่
3
กิ
จกรรมการพั
ฒนานิ
สิ
จานวน 3 ตั
วบ่
งชี้
ตั
วบ่
งชี้
ที่
3.1 ระบบและกลไกกำรให้
คำปรึ
กษำและบริ
กำรด้
ำนข้
อมู
ลข่
ำวสำร
(สกอ.3.1)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
3.2
ระบบและกลไกกำรส่
งเสริ
มกิ
จกรรมนิ
สิ
ต (สกอ.3.2)
ตั
วบ่
งชี้
ที่
3.3 ระบบกำรให้
คำปรึ
กษำวิ
ชำกำรระดั
บปริ
ญญำตรี
(มก.)