Page 9 - ebook_manualfac2555 up

Basic HTML Version

คู่
มื
อตั
วบ่
งชี้
และเกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน สาหรั
บคณะวิ
ชา มก. ปี
การศึ
กษา 2554 และปี
การศึ
กษา 2555
7
บทที่
ี่
2
เกณฑ์
ประเมิ
นคุ
ณภาพภายใน
น ุ
กำรพั
ฒนำปรั
บปรุ
งตั
วบ่
งชี้
กำรประเมิ
นคุ
ณภำพภำยในของมหำวิ
ทยำลั
เกษตรศำสตร์
ให้
ควำมสำคั
ญกั
บกำรกำหนดตั
วบ่
งชี้
ที่
ครอบคลุ
ม 9 องค์
ประกอบคุ
ณภำพ
และเป็
นไปตำมมำตรฐำนกำรอุ
ดมศึ
กษำ 3 ด้
ำน คื
อ 1. มำตรฐำนด้
ำนคุ
ณภำพบั
ณฑิ
2. มำตรฐำนด้
ำนกำรบริ
หำรจั
ดกำรกำรอุ
ดมศึ
กษำ (ประกอบด้
วย ก. มำตรฐำนด้
ำน
ธรรมำภิ
บำลของกำรบริ
หำรกำรอุ
ดมศึ
กษำ และ ข. มำตรฐำนด้
ำนพั
นธกิ
จของกำรบริ
หำร
กำรอุ
ดมศึ
กษำ) และ 3. มำตรฐำนด้
ำนกำรสร้
ำงและพั
ฒนำสั
งคมฐำนควำมรู้
และสั
งคม
แห่
งกำรเรี
ยนรู้
กำหนดตั
วบ่
งชี้
เป็
น 2 ประเภท คื
อ ตั
วบ่
งชี้
เชิ
งคุ
ณภำพ และตั
วบ่
งชี้
เชิ
งปริ
มำณ
ดั
งนี้
1) ตั
วบ่
งชี้
เชิ
งคุ
ณภาพ
จะระบุ
เกณฑ์
มำตรฐำนเป็
นข้
อๆ กำหนดเกณฑ์
กำร
ประเมิ
นตั
วบ่
งชี้
เป็
น 5 ระดั
บ มี
คะแนนตั้
งแต่
1 ถึ
ง 5 กำรประเมิ
นจะนั
บจำนวนข้
อและ
ระบุ
ว่
ำผลกำรดำเนิ
นงำนได้
กี่
ข้
อ ได้
คะแนนเท่
ำ ใด กรณี
ที่
ไม่
ดำเนิ
นกำรใดๆ หรื
ดำเนิ
นกำรไม่
ครบที่
จะได้
1 คะแนน ให้
ถื
อว่
ำได้
0 คะแนน
2) ตั
วบ่
งชี้
เชิ
งปริ
มาณ
อยู่
ในรู
ปของร้
อยละ หรื
อค่
ำเฉลี่
ย กำหนดเกณฑ์
กำร
ประเมิ
นเป็
นคะแนนระหว่
ำง 1 ถึ
ง 5 โดยเป็
นค่
ำต่
อเนื่
อง (มี
จุ
ดทศนิ
ยม) สำหรั
บกำรแปลง
ผลกำรดำเนิ
นงำนตำมตั
วบ่
งชี้
(ซึ่
งอยู่
ในรู
ปร้
อยละหรื
อค่
ำเฉลี่
ย) เป็
นคะแนน ทำโดยกำร
เที
ยบบั
ญญั
ติ
ไตรยำงศ์
โดยที่
แต่
ละตั
วบ่
งชี้
จะกำหนดค่
ำร้
อยละ หรื
อค่
ำเฉลี่
ยที่
คิ
ดเป็
คะแนน 5 ไว้
ตั
วอย่
ำงเช่
ตั
วอย่
ำงที่
1 กำหนดค่
ำร้
อยละ 80 เป็
นคะแนน 5 ผลกำรดำเนิ
นงำนตำม
ตั
วบ่
งชี้
ได้
ร้
อยละ 65.80
คะแนนที่
ได้
=
65.80
5
= 4.11
80