รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / 3. แสดงรายงานข้อมูลชื่อผู้ประเมิน
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  16 ? 18 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ทนพญ. อนามิกา กาญจนบรรเทิง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  13 - 14 ก.ค. 2552  ผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการศรีราชา  15 - 16 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. จตุรพร รักษ์งาร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )  5 ก.ย. - 6 ต.ค. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  13 - 14 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ., วทก., )  4 ต.ค. - 7 พ.ย. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  25 - 27 ต.ค. 2548  กรรมการ
 คณะศึกษาศาสตร์  30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2548  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  23 - 26 ส.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  24, 25 และ 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
 คณะประมง  18 - 20 ต.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  8 - 10 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  27 - 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2545  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  19 - 21 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  10 - 12 ม.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  28 - 30 ก.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  16 - 18 ก.พ. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะประมง  12 ? 14 พ.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  14 - 16 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. เนตรนภิส เขียวขำ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  18 - 20 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. เนตรนภิส เขียวขำ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ปริยานุช จุลกะ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  12 - 13 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  4 - 5 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  29 - 30 ก.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. รชพร ชูช่วย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)  10 - 11 ต.ค. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  5 ส.ค. 2551  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  11 - 13 ต.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  12 ? 15 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  17 - 19 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  10 - 12 ม.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  28 ? 30 เม.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ศรัณย์ เพ็ชรพิรุณ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  12 - 14 ก.พ. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 - 7 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. ศุภาภาส คำโตนด
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา  2 - 3 ก.ค. 2552  กรรมการ
 วิทยาลัยพานิชยนาวีนานาชาติ  16 - 17 ก.ค. 2552  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  14 - 15 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. สคาร ทีจันทึก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  8 - 10 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. สมนึก ทองเอี่ยม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยพานิชยนาวีนานาชาติ  16 - 17 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  14 - 15 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. สุมนา จรณะสมบูรณ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักประกันคุณภาพ  21 - 22 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  30 - 31 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  10, 12 - 15 ม.ค. 2547  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  26 - 30 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. สุรพล ภัทราคร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล.)  1 - 20 ส.ค. 2550  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. โสรยา เกิดพิบูลย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  9 ส.ค. 2551  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ กาญจนา โรจนพานิช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  24, 25 และ 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
 คณะเศรษฐศาสตร์  22 - 24 พ.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  16 ? 18 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  6 ส.ค. 2551  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  17 ก.ค. 2552  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ฆนิศา รุ่งแจ้ง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ จักรพงษ์ ขาวถิ่น
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   15-17 ส.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ จินตนา ชอบวิจักษณ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  19 - 21 ก.พ. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัยและสหวิทยาการ  23 - 24 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา  13 - 14 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ จีราพร รัตนโกสุม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  7 ส.ค. 2551  กรรมการ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  8 ส.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  22 - 24 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ เจริญ เอี่ยมสุภาษิต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  12 ? 14 พ.ย. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 - 28 ต.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ชาติชาย อมิตรพ่าย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักการกีฬา  31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  24 - 26 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ชุติมา ชมดี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  12 - 14 ก.พ. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  3 และ7-9 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  4 ส.ค. 2551  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  18 ก.ค. 2552  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ทัศนีย์ บุญประคอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  5 - 7 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ธารินี รอดสน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ศวท., วท., ทส., วสล.)  3 - 19 ต.ค. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วศ., สถ.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  18 - 20 ต.ค. 2548  กรรมการ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  17, 19 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  23 ? 25 และ 27 ก.พ. 2547  กรรมการ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ต.ค. 2547  กรรมการ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  27 - 28 เม.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  12 - 14 ก.พ. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  9 - 11 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ น้ำฝน บุญรอด
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  7 - 8 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ น้ำฝน บุญรอด
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  14 ? 15 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ เบญจมาศ แก้วนุช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  23 - 25 พ.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  28 - 30 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  28 มิ.ย. 54  กรรมการ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  14 ก.ค. 54  กรรมการ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด  5 ก.ค. 54  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ประมง เบกไธสง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  17 - 19 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ประยูร คลายโศก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  7 ส.ค. 2551  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ประวุฒิ แย้มยลงาม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  19 - 21 ก.พ. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา  2 - 3 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  21 ? 22 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ปวริน สุรัสวดี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 - 28 ต.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  20 - 23 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะประมง  12 ? 14 พ.ย. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  27 - 29 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ พรทิพย์ ตันติวงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  10 - 11 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  21 - 22 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ภาวิณ สุทธินนท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  2 - 3 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  29 - 3 0 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  8 - 9 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ รัตนา อังกสิทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  9 - 11 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  20, 23 - 24 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  16 ก.ค. 2552  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ วรรณภา ภักดี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  8 ส.ค. 2551  กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ วลี สงสุวงค์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 ? 21 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะมนุษยศาสตร์  5 - 7 ต.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  21 ? 22 และ 26 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  3 และ7-9 ธ.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  15 - 17 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ศิริพร แสนศรี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด  5 ก.ค. 54  เลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ ศิริภัทรา เหมือนมาลัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  8 - 10 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  25 ? 26 และ 29 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ สมภิยา สมถวิล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน   1 - 3 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ สุจิตตา เรืองรัศมี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  5 - 7 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ สุโชติ ดาวสุโข
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  9 - 11 ม.ค. 2545  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  28 - 30 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ สุนทรี ขุนทอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  2 - 4 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ สุวณี คันธพนิต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  27 - 29 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ แสงเทียน อัจจิมางกูร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ อภิชาต แจ้งบำรุง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  17 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  18 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ อรไท ผลดี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการบริหาร (สปค., พิพิธภัณฑ์ฯ, สน.อธิการฯ )    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ อรอนงค์ ผิวนิล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  9 - 11 ก.พ. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  19 - 21 เม.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ อัจฉริยา ปราบอริพ่าย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   อาจารย์ อุดม ฟ้ารุ่งสาง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัย  20 - 21 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัย  10 -11 พ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  10, 12 - 15 ม.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  28 - 30 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  11 - 13 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ สมมาตย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  6 ? 9 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะศึกษาศาสตร์  22 - 24 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  12 - 14 พ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  2 - 4 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล. สถ.)  ช่วง 4 ต.ค. - 22 พ.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  9 - 11 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. รังสิต สุวรรณมรรคา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  1 - 3 เม.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  9 - 11 ม.ค. 2545  กรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  2 - 4 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ ลัดดา วงศ์รัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ศาสตราจารย์ สมเพียร เกษมทรัพย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  22 - 24 ส.ค. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร. วรรณดา สุจริต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัยและสหวิทยาการ  23 - 24 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์  15-17 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สหวิทยาการ  28 - 29 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ พญ. นันทนา ศิริทรัพย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  14 - 16 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ นพ. ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาเขตกำแพงแสน  30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ธานีรัตน์ สานติวัตร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  11 - 13 ต.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วีระพงศ์ โกยกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร. สิทธิชัย ทัดศรี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  27 - 29 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  20-21 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )  5 ก.ย. - 6 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  3 - 4 ก.พ. 2548  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  14 - 17 ก.พ. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  20 - 22 ก.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  16 - 18 ก.พ. 2547  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  25 - 28 ก.พ. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  4 - 6 มี.ค. 2546  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  12 - 14 พ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. กวิศร์ วานิชกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  20 - 21 ก.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  29 - 30 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วศ., สถ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  8 - 10 พ.ย. 2547  กรรมการ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  16 - 17 มี.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  24 - 26 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. จริยา จันทร์ไพแสง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  25 - 27 ต.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  18 - 20 ต.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  9 - 11 ก.พ. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  12 ? 14 พ.ย. 2546  กรรมการ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  4 - 6 มี.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  11 - 13 ธ.ค. 2545  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 - 7 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. จินดา ขันทอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  27 - 29 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา พรพิไลวรรณ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  18-19 ก.ค. 54  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อุปดิสสกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  14 - 16 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา แก้วกัลยา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ/วิจัย (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, สหกรณ์ฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   18 - 21 ต.ค. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตสกลนคร  18 - 21 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
 สำนักประกันคุณภาพ  7 - 8 มิ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองศรี พิมลสงมพงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  29 - 30 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการ  2 ก.ค 2553  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  9 - 10 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  23 - 24 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  3 - 4 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  9 - 11 ก.ค. 2551  กรรมการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  4 - 5 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  30 - 31 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  7 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  9 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  8 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ,กพส., วทก.)    กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการบริหาร (สปค., พิพิธภัณฑ์ฯ, สน.อธิการฯ )    กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ.กพส.)  9 - 20 พ.ย. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการบริหาร (สปค., พิพิธภัณฑ์ฯ, สน.อธิการฯ )  2 - 28 ส.ค. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการบริหาร (สปค., พิพิธภัณฑ์ฯ, สน.อธิการฯ )  2 - 28 ส.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  11 - 13 ต.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  9 - 11 ก.พ. 2548  กรรมการ
 สำนักหอสมุด  9 - 11 ส.ค. 2548  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  23 - 26 ส.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   18 - 21 ต.ค. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตสกลนคร  18 - 21 ม.ค. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตศรีราชา  26 - 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ต.ค. 2547  กรรมการ
 บัณฑิตวิทยาลัย  10 -11 พ.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2547  กรรมการ
 สำนักหอสมุด  15 - 17 ธ.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  25 ? 26 และ 29 ธ.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  20 - 23 พ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  10 - 11 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  2 - 3 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ/วิจัย (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, สหกรณ์ฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.,วศ.กพส., วศ.ศรช., วศ.ฉกส.)  3 - 31 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล. สถ.)  ช่วง 4 ต.ค. - 22 พ.ย. 2548  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  11 - 14 ม.ค. 2548  กรรมการ
 บัณฑิตวิทยาลัย  20 - 21 ม.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  14 - 17 ก.พ. 2548  กรรมการ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  12 และ 14 ก.ค. 2548  กรรมการ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนารัฐร่วมเอกชน  29 - 30 ส.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  20 - 21 ก.ย. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตกำแพงแสน  8 - 10 ก.พ. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  5 - 7 ต.ค. 2547  กรรมการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 - 28 ต.ค. 2547  กรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  17 - 19 พ.ย. 2547  กรรมการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  29 - 3 0 พ.ย. 2547  กรรมการ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  20, 23 - 24 ธ.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  15 - 17 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  18 ? 19 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ วิฬุรหผล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  23 - 25 พ.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เวชกิจ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ทนง ภัครัชพันธุ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 - 7 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )  5 ก.ย. - 6 ต.ค. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มาลา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักประกันคุณภาพ  13 - 14 ก.ค. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตศรีราชา  26 - 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ สมมาตย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  1 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ สานติวัตร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 ? 21 ม.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  15 - 16 ก.ค. 2551  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  23 - 25 ก.ค. 2551  กรรมการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  19 - 21 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะศึกษาศาสตร์  27 - 29 ก.ค. 2551  กรรมการ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  30 - 31 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  15-17 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
 คณะมนุษยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2552  กรรมการ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  9-10 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช รักสกุลไทย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  3 - 4 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 - 21 ก.ค. 2551  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)  8 - 24 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล. สถ.)  ช่วง 4 ต.ค. - 22 พ.ย. 2548  กรรมการ
 คณะเศรษฐศาสตร์  22 - 24 พ.ย. 2548  กรรมการ
 สำนักประกันคุณภาพ  5 - 6 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  23 ? 25 และ 27 ก.พ. 2547  กรรมการ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  3 และ7-9 ธ.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักประกันคุณภาพ  7 - 8 มิ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  20 - 23 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  22 - 24 ส.ค. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 ? 28 ม.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  6 - 7 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  26 - 27 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  28 - 30 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ศรี แสงเดือน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 ? 28 ม.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  17 - 18 พ.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  14 และ 16 พ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  27 - 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ จันทวงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  11 - 13 ต.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. บพิตร จารุพันธุ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน  
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนารัฐร่วมเอกชน  10 - 11 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  17, 18 และ 22 มี.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  17 - 18 พ.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  13 - 15 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะเศรษฐศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  24 - 26 มี.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 23 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  23 - 25 พ.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  15 - 17 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี, สหวิทยาการ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัย  30 - 31 ส.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  29 - 30 ก.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  16 - 17 ธ.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  8 - 9 ม.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักหอสมุด  12 - 14 มี.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักการกีฬา  31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาพร เอมะวิศิษฐ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  5 - 6 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง ทินรัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ/วิจัย (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, สหกรณ์ฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ )    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา ศรีพิจิตต์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  19 - 21 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  14 - 16 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  12 ? 14 พ.ย. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจวิทยาเขตกำแพงแสน  8 - 10 ก.พ. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  14 - 15 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )  2 - 31 ส.ค. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วศ., สถ.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  9 - 11 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบัน RDIPt  26 - 27 พ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  14-15 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  3 - 4 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  7 - 8 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  14 - 16 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 บัณฑิตวิทยาลัย  10 - 11 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  18 - 19 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะบริหารธุรกิจ  13 - 15 ก.ค. 2551  กรรมการ
 คณะเกษตร  27 - 29 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ,กพส., วทก.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  11 - 14 ม.ค. 2548  กรรมการ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  10 - 12 ต.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณนภา ศักดิ์สูง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  9 - 11 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ หวังสมนึก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  3 - 4 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุข เต่าทอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัตน์ โสภโนดร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  20-21 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ภควดี สุทธิไวยกิจ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 - 7 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  23 ? 25 และ 27 ก.พ. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล ทรงประเสริฐ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  21 ? 22 และ 26 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะมนุษยศาสตร์  5 - 7 ต.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  19 - 21 ก.พ. 2546  กรรมการ
 คณะมนุษยศาสตร์  3 ? 5 พ.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  19 - 20 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  12 - 13 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  14 - 16 ก.ค. 2553  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  3 - 4 ก.ค. 2551  กรรมการ
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  15 - 16 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  10 - 11 ก.ค. 2551  กรรมการ
 คณะศึกษาศาสตร์  27 - 29 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)  10 - 11 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  22 - 24 พ.ย. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตสกลนคร  18 - 21 ม.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพา วีระไวทยะ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ,กพส., วทก.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  15 - 17 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะมนุษยศาสตร์  3 ? 5 พ.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  19 - 20 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. เรณุมาศ มาอุ่น
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  13 - 15 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. เรณุมาศ มาอุ่น
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)  8 - 24 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  24, 25 และ 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
 สำนักการกีฬา  7 - 8 ก.พ. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  8 - 9 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะบริหารธุรกิจ  16 ? 18 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองไร โตกฤษณะ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)   6 ต.ค. - 9 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  11 - 13 ต.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  13 - 15 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  26 - 27 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  14 - 16 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  20-22 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะเกษตร  30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะเศรษฐศาสตร์  15 - 17 ก.ค. 2552  กรรมการ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  23 - 24 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  3 - 4 ก.ค. 2551  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  14 - 16 ก.ค. 2551  กรรมการ
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  21 - 22 ก.ค. 2551  กรรมการ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  29 - 31 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะเกษตร  27 - 29 ก.ค. 2551  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )  5 ก.ย. - 6 ต.ค. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วรพงษ์ สุริยภัทร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)   6 ต.ค. - 9 พ.ย. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณดา สุจริต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  12 ? 15 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ต.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  20 - 23 พ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  26 - 28 ก.ย. 2544  กรรมการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  26 - 27 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี แกมเกตุ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  18 - 20 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ สิริพลวัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  12 - 13 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  19 - 21 ก.ค. 2551  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน., สค.)  7, 8, 15, 20, 21 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  23 - 26 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  11 - 13 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  14 - 16 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน  23 - 25 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร กำแพงแสน  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  14 - 16 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  16-17 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วิชา นิยม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  19 - 21 ก.ค. 2551  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล.)  1 - 20 ส.ค. 2550  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ศวท., วท., ทส., วสล.)  3 - 19 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  2 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 ? 28 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะประมง  20 - 22 ต.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  20 - 23 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  5 - 6 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  22 - 23 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   18 - 21 ต.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ เจียมสกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  14 - 17 ก.พ. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  12 ? 15 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะประมง  20 - 22 ต.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัยและสหวิทยาการ  2 - 3 ส.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  14 - 16 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  19 - 21 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )  2 - 31 ส.ค. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี พิจิตบันดาล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  2 - 4 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  27 - 29 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ จะวะสิต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  7 - 9 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาเขตกำแพงแสน  30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  25 ? 26 และ 29 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ วิริยะวิทย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจวิทยาเขตกำแพงแสน  8 - 10 ก.พ. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร อ่องรุ่งเรือง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  2-3 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพรรณ ตันตาคม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน  14 - 16 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551  กรรมการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  5 - 7 ส.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สงคราม ธรรมมิญช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  26 - 27 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ธนสินชยกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ เชิญอักษร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วศ., สถ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  18-19 ก.ค. 54  รองประธานกรรมการ
 สำนักวิทยบริการ วิทยาเขต ฉกส.  4 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด  5 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักประกันคุณภาพ  1-2 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะเศรษฐศาสตร์  15 - 17 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน   13 - 15 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
 สำนักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  13 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  14 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  7 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  6 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ศวท., วท., ทส., วสล.)  3 - 19 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล. สถ.)  ช่วง 4 ต.ค. - 22 พ.ย. 2548  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  11 - 14 ม.ค. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตสกลนคร  18 - 21 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 ? 21 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะเกษตร  23 ? 25 และ 27 ก.พ. 2547  กรรมการ
 คณะเกษตร  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  11 - 13 ธ.ค. 2545  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  19 - 21 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรร วงษ์อยู่น้อย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  13 - 15 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  29 - 31 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ เกตุปราณีต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  19 - 21 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  1 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  6 - 7 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สันติยา เอกอัคร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  29 - 30 ก.ค. 2553  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  22 - 23 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัย  10 - 11 ก.ค. 2551  กรรมการ
 สหวิทยาการ  28 - 29 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน   13 - 15 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  4 - 6 ส.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  23 - 24 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  29 - 31 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  27 - 29 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )  5 ก.ย. - 6 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 ? 21 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  17 - 19 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  12 - 14 ก.พ. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  7 - 9 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  21 - 22 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  4 - 5 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  26 - 27 ก.ค. 2551  กรรมการ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน  14 - 16 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  19 - 21 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
 คณะมนุษยศาสตร์  28 - 30 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะเกษตร  30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  15 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  16 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วศ., สถ.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  29 ? 30 ม.ค. 2547  กรรมการ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  8 - 10 พ.ย. 2547  กรรมการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  29 - 3 0 พ.ย. 2547  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  15, 16 และ 22 มี.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  8 - 10 เม.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  11 - 13 ธ.ค. 2545  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 23 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา รัตนาโภ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  6 ? 9 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  3 และ7-9 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  26 - 27 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  29 - 30 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  19 - 21 ก.พ. 2546  กรรมการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  18 ? 19 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  9 - 11 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี บุญมา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  23 - 25 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  13 - 14 ส.ค. 2551  กรรมการ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 สำนักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  4 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  5 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี, สหวิทยาการ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)   6 ต.ค. - 9 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล. สถ.)  ช่วง 4 ต.ค. - 22 พ.ย. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตกำแพงแสน  8 - 10 ก.พ. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 - 28 ต.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  6 - 7 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะสังคมศาสตร์  13 - 15 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  18 ? 19 ธ.ค. 2546  กรรมการ
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  17 - 19 มี.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  26 - 27 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา พรสิริพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาการจัดการ  27 - 28 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาการจัดการ  5 - 6 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. องอาจ เลาหวินิจ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)   6 ต.ค. - 9 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  18 - 20 ต.ค. 2548  กรรมการ
 คณะสังคมศาสตร์  7 - 9 ธ.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  20 - 22 ก.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  15 - 17 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี, สหวิทยาการ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  25 - 27 ต.ค. 2548  กรรมการ
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  22, 24 ก.พ. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  24 - 26 พ.ย. 2547  กรรมการ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  27 - 28 เม.ย. 2547  กรรมการ
 สถาบัน RDIPt  26 - 27 พ.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 23 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  15-17 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  8 - 9 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  26 - 27 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  30 - 31 ก.ค. 2551  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน., สค.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  24 - 26 พ.ย. 2547  กรรมการ
 สถาบัน RDIPt  26 - 27 พ.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะสังคมศาสตร์  25 ? 26 และ 29 ธ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 - 7 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  13-15 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  28 - 29 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ,กพส., วทก.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )  2 - 31 ส.ค. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ., วทก., )  4 ต.ค. - 7 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจวิทยาเขตกำแพงแสน  8 - 10 ก.พ. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  4 - 6 ส.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  29 - 31 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สงวนพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  16-17 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวานิชนันท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  5 - 6 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  29 - 30 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วศ., สถ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  9 - 11 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะบริหารธุรกิจ  13 - 15 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  28 มิ.ย. 54  ประธานกรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต ฉกส.  27 มิ.ย. 54  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  14 -16 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  7 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  13-15 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  23 - 24 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะบริหารธุรกิจ  16 - 17 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการบริหาร (สปค., พิพิธภัณฑ์ฯ, สน.อธิการฯ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)  8 - 24 พ.ย. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.,วศ.กพส., วศ.ศรช., วศ.ฉกส.)  3 - 31 ต.ค. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ)  5 - 29 ก.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล. สถ.)  ช่วง 4 ต.ค. - 22 พ.ย. 2548  กรรมการ
 บัณฑิตวิทยาลัย  20 - 21 ม.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  9 - 11 ก.พ. 2548  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  20 - 21 ก.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  5 - 7 ต.ค. 2547  กรรมการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 - 28 ต.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ กล้าณรงค์ ศรีรอต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  4 - 6 ส.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  5 - 6 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน   1 - 3 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  21 ? 22 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด กำแพงแสน   9 ? 10 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
 คณะเกษตร กำแพงแสน  15 ? 17 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  9 - 11 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  13-15 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  20 - 23 ม.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  20 - 23 พ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  26 - 28 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จิตรา รู้กิจการพานิช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   15-17 ส.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน   1 - 3 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   15-17 ส.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 - 21 ก.ค. 2551  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน  23 - 25 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน., สค.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จีรพรรณ ชีรานนท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  27 - 29 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทรวาท
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  12 - 14 ก.พ. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  22 - 24 ส.ค. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ/วิจัย (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, สหกรณ์ฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักประกันคุณภาพ  5 - 6 ม.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  28 - 30 ก.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  28 - 29 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  13 - 15 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ฉลองศรี พิมลสมพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  13 ก.ค. 54  รองประธานกรรมการ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  14 ก.ค. 54  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ชัยชาญ มหาสวัสดิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  3 และ7-9 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ชัยชาญ มหาสวัสดิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักการกีฬา  7 - 8 ก.พ. 2548  กรรมการ
 สำนักการกีฬา  25 - 26 ก.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  26 ? 28 พ.ย. 2546  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  8 - 10 เม.ย. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ กิตติกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  13 - 15 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ชุติมณฑน์ บุญมาก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  21 ? 22 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  9-10 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  13 - 15 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ตรีทิพย์ รัตนไพศาล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  8 - 9 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ถวัลย์ ฤกษ์งาม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาเขตกำแพงแสน   25 ? 27 ส.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ธนรัตน์ แต้วัฒนา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา  7-8 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ นพพร สายัมพล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  14 - 16 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ บพิธ จารุพันธุ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  7-8 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  9 - 10 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะประมง  1-3 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  18 - 19 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักการกีฬา  9 - 10 ก.พ. 2547  กรรมการ
 บัณฑิตวิทยาลัย  10 -11 พ.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักหอสมุด  15 - 17 ธ.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  27 - 28 พ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 - 7 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ บุญเรียง ขจรศิลป์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  5 - 6 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  13 - 14 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรจันทร์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  19 - 21 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ประดนเดช นีละคุปต์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการ  2 ก.ค 2553  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ประภาศรี สิงห์รัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  20 ? 22 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  20 - 22 ก.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  29 - 3 0 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  18 ? 19 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  13 - 15 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  26 - 28 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  29 - 30 ก.ค. 2553  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  22 - 23 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ปรียา อนุรัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  20-22 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ปรียา อุนรัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาการจัดการ  19-20 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  18 - 20 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  16 ? 18 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  18 - 20 ต.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ พนิต เข็มทอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  9-10 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
 คณะบริหารธุรกิจ  16 - 17 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ พวงบุหงา ภูมิพานิช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  8 - 10 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  28 - 30 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน., สค.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  24, 25 และ 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  28 ? 30 เม.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ พิภพ ลลิตาภรณ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  17 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ พิภพ ลลิตาภรณ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการ วิทยาเขต ฉกส.  4 ก.ค. 54  รองประธานกรรมการ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด  5 ก.ค. 54  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  14 - 16 ก.ค. 2553  กรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  7 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  13-15 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะเกษตร  30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2552  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  18 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  4 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  5 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  6 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล.)  1 - 20 ส.ค. 2550  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการบริหาร (สปค., พิพิธภัณฑ์ฯ, สน.อธิการฯ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  20 - 21 ก.ย. 2548  กรรมการ
 ตรวจวิทยาเขตศรีราชา  26 - 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  17 - 19 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2551  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)   6 ต.ค. - 9 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  2 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ต.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  9-10 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  13 - 15 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
 วิทยาเขตกำแพงแสน   25 ? 27 ส.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ยุพิน ประจวบเหมาะ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ รณชัย สิทธิไกรพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์   29-31 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  21 ? 22 และ 26 ม.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  6 - 7 ม.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  14 และ 16 พ.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  20 - 23 พ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ รุ่งเจริญ กาญจโนมัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  19 - 21 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ลักขณา อมรสิน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร กำแพงแสน  15 ? 17 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา  13 - 14 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  13 - 14 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  4 - 6 ส.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ วศิน อิงคพัฒนากุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาเขตกำแพงแสน   25 ? 27 ส.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  2 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  19 - 21 เม.ย. 2547  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  26 - 30 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ วิชา นิยม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  15-17 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  13 - 14 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ วินัย อาจคงหาญ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ วิบูลย์ ชื่นแขก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  15-17 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  2 - 4 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)  8 - 24 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  2 - 4 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ วิสิฐ จะวิสิต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน  20 ? 22 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ศศิธร วุฒิวณิชย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  10 - 12 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  29 ? 30 ม.ค. 2547  กรรมการ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  8 - 10 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ศันสนีย์ สุภาภา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  22 - 24 ส.ค. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ศิริพร อ่องรุ่งเรือง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  29 - 30 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ ศิริภัทรา เหมือนมาลัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร กำแพงแสน  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ., วทก., )  4 ต.ค. - 7 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  1 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  22 - 23 ส.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ สุขพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สมพันธ์ หิญชิระนันทน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาเขตกำแพงแสน  30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สายสุดา สมชิต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  23 - 25 พ.ย. 2548  กรรมการ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนารัฐร่วมเอกชน  29 - 30 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  26 ? 28 พ.ย. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สิริกร กาญจนสุนทร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  29 - 30 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  9-10 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
 วิทยาเขตกำแพงแสน   25 ? 27 ส.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สุนันทา รัตนาโภ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  15-17 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สุรชัย ประเสริฐสรวย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  6 ? 9 ม.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  13 - 15 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  27 - 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สุวรรณา ธุวโชติ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  6 ? 9 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะมนุษยศาสตร์  5 - 7 ต.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ สุวรรณา ธุวโชติ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  15 - 17 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ,กพส., วทก.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ อภิชาติ ภัทรธรรม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  23 - 24 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ อภิวันท์ กำลังเอก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  24 - 26 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ อรสา อร่ามรัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (สทป., สบ., สห., บว. )  2 - 31 ส.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  11 - 14 ม.ค. 2548  กรรมการ
 สำนักงานอธิการบดี  23 - 26 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  12 ? 15 ม.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  19 - 20 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ อิราวดี ไตลังคะ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  23 - 25 พ.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รองศาสตราจารย์ อุษณา ภัทรมนตรี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานอธิการบดี  20 - 23 พ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ.น.สพ.ดร. กฤษ อังคณาพร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  14 - 16 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ.ดร. จิตรา รู้กิจการพานิช
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  7 - 8 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ.ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  15 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ.ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  7 - 8 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ.ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร กำแพงแสน  1 - 2 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ.ดร. เสาวภา พรสิริพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาการจัดการ  19 - 20 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ. ลักขณา อมรสิน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา  14 - 15 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ. ศิริพรรณ อ่องรุ่งเรือง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  8 - 9 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   รศ. สุวรรณา ธุวโชติ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา  14 - 15 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ม.ร.ว. วุฒิเลิศ เทวกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  8 - 10 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.ท. สำราญ ทองเล็ก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  29 - 30 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการ วิทยาเขต ฉกส.  4 ก.ค. 54  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นท. สำราญ ทองเล็ก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ)  5 - 29 ก.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  29 - 30 ก.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  16 - 17 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)  10 - 11 ต.ค. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล. สถ.)  ช่วง 4 ต.ค. - 22 พ.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา มีศิลปะวิกกัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  18 - 20 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  7 - 9 ธ.ค. 2548  กรรมการ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  9 - 11 ส.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาเขตกำแพงแสน  30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษม นันทชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)   6 ต.ค. - 9 พ.ย. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  3 ? 5 พ.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  24 - 26 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัย  10 - 11 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 สหวิทยาการ  28 - 29 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุดกำแพงแสน  8 - 10 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ส.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2552  กรรมการ
 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน   1 - 3 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  24, 25 และ 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  1 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  14 - 17 ก.พ. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  12 ? 15 ม.ค. 2547  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  25 - 28 ก.พ. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 - 21 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
 คณะศึกษาศาสตร์  27 - 29 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 - 21 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จเร เลิศสุดวิชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักประกันคุณภาพ  21 - 22 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญ เจริญชัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  16 - 17 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  13 - 15 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานันก์ สุดสุข
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน  20 ? 22 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  5 - 7 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล.)  1 - 20 ส.ค. 2550  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  23 - 25 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุลีพร วิรุณหะ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน., สค.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศรี ศรีเพ็ญ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  2 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ วิรุฬหผล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  8 - 9 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  19 - 20 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัย  20 - 21 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  29 ? 30 ม.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  17 - 19 มี.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  21 ? 22 และ 26 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะศึกษาศาสตร์  22 - 24 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รักความสุข
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  24 - 26 ธ.ค. 2545  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  27 - 29 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ/วิจัย (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, สหกรณ์ฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.,วศ.กพส., วศ.ศรช., วศ.ฉกส.)  3 - 31 ต.ค. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ)  5 - 29 ก.ย. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วศ., สถ.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  10 - 12 ต.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  20 - 22 ต.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช ศรีอัษฎาพร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน., สค.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  16 - 17 มี.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช อังยุรีกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  2 - 3 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  9 - 11 ส.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสรา นีละคุปต์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล.)  1 - 20 ส.ค. 2550  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)  10 - 11 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนารัฐร่วมเอกชน  29 - 30 ส.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  14 - 16 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)   6 ต.ค. - 9 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  25 - 28 ก.พ. 2547  กรรมการ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  15, 16 และ 22 มี.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  8 - 10 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  26 - 28 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ศวท., วท., ทส., วสล.)  3 - 19 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  8 - 10 ม.ค. 2546  กรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  26 ? 28 พ.ย. 2546  กรรมการ
 คณะบริหารธุรกิจ  16 ? 18 ธ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  19 - 21 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสามรัมย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  27 - 29 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  5 - 7 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันศักดิ์ พลสารัมย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  22 - 23 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพงศ์ ทิพนาค
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน., สค.)  7, 8, 15, 20, 21 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  7 - 9 ธ.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ต.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  18 - 20 ก.พ. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  6 - 8 ม.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  14 - 16 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  5 - 7 ส.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  11 - 13 ธ.ค. 2545  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  22 - 24 ส.ค. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธนี อารยะสกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  19 - 21 ก.พ. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธินี เห่วซึ่งเจริญ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แม้นมาศ ลีลสัตยกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  22 - 24 พ.ย. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  22 - 24 พ.ย. 2547  กรรมการ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  16 - 17 มี.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  12 - 13 พ.ค. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 23 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  22 - 23 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  21 ? 22 และ 26 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะศึกษาศาสตร์  22 - 24 ธ.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  18 - 20 ก.พ. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกิจ เชิดชูธรรม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  5 - 7 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราพร ลักษณลม้าย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  14-15 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  7 - 8 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  18 ? 19 ธ.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาณี ชัยวัฒนสิน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  19 - 20 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  7 ก.ค. 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ กัลยากฤต
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  9 - 11 ก.พ. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ/วิจัย (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, สหกรณ์ฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ )    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสนับสนุนการบริหาร (สปค., พิพิธภัณฑ์ฯ, สน.อธิการฯ )  2 - 28 ส.ค. 2549  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพรรณ ตันตาคม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   18 - 21 ต.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพรรณ ตันตาคม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.,วศ.กพส., วศ.ศรช., วศ.ฉกส.)  3 - 31 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจวิทยาเขตศรีราชา  26 - 28 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 ? 28 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 - 28 ต.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  12 - 14 ก.พ. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการ  2 ก.ค 2553  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา  2 - 3 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ.กพส.)  9 - 20 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติยา เอกอัคร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานที่ทำวิจัย (อาหาร, อินทรี, KAPI, นิเวศ, สวพ. )  5 ก.ย. - 6 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  25 - 27 ต.ค. 2548  กรรมการ
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  28 - 30 ก.ย. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ,กพส., วทก.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  30 - 31 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  21 - 22 ก.ค. 2551  กรรมการ
 คณะเศรษฐศาสตร์  13 - 15 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาการจัดการ  19-20 ก.ค. 54  รองประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  15 - 17 ก.ค. 2552  กรรมการ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา  13 - 14 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา จันทกูล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ., วทก., )  4 ต.ค. - 7 พ.ย. 2549  กรรมการ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา รัตนาโภ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ยุคลธรวงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  15 - 16 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  5 - 7 ส.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  5-6 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ แสงทองพราว
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  26 ? 28 พ.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  2 - 4 ธ.ค. 2545  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  22 - 24 ส.ค. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 23 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  1 - 4 พ.ย. 2548  กรรมการ
 บัณฑิตวิทยาลัย  30 - 31 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 ? 28 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  17 - 19 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิน สถิรมน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  14 - 16 ม.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  20 - 22 ต.ค. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  2 - 4 ธ.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุคเดช บุญประกอบ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  3 ? 5 พ.ย. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา มีศิลปะวิกกัย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  20 - 22 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลยา ลิ่มรุ่งเรืองรัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  14 ? 15 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัยและสหวิทยาการ  2 - 3 ส.ค. 2553  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัยและสหวิทยาการ  23 - 24 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรุงแสง ลักษณบุญส่ง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  20 ? 22 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา  13 - 14 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน., สค.)  7, 8, 15, 20, 21 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  7 - 9 ธ.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  29 ? 30 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  20 - 23 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  16 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อมิตรพ่าย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  8 - 9 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อมิตรพ่าย
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สพ., ทสพ., วทก., )  4 ต.ค. - 7 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักการกีฬา  25 - 26 ก.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักการกีฬา  9 - 10 ก.พ. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมณฑน์ บุญมาก
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มหน่วยงานบริการวิชาการ (ส่งเสริมฯ, ภาษาฯ, ศรอ., ศูนย์สิรินธรฯ)  5 - 29 ก.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  17, 19 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  17 - 18 พ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  6 ส.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ เขียนทองกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  27 - 28 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารณี ทองไทยนันท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  2-3 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  20 - 23 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันทน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาเขตกำแพงแสน  30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนา เหมวงษา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  15 - 16 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนา เหมวงษา
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  23 - 24 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศร ทิพยรักษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร กำแพงแสน  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนารถ ชัยรัตน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  5 - 6 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ งามเจริญ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  13 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  14 ก.ค. 54  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  20-21 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  3 - 4 ก.พ. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์  19 ? 21 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  27 - 28 เม.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล สุวัจนานนท์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  29 - 30 ก.ค. 2553  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรงค์ ฉิมพาลี
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด กำแพงแสน   9 ? 10 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤตย์ นิ่มสมบุญ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะมนุษยศาสตร์  18 - 20 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิ่มอนงค์ งามประภาสม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน   13 - 15 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญอนันต์ ไชยชลอ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2545
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  27 - 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2545  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดนเดช นีละคุปต์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  6 ? 9 ม.ค. 2547  กรรมการ
 คณะเศรษฐศาสตร์  22 - 24 พ.ย. 2547  กรรมการ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  17, 18 และ 22 มี.ค. 2547  กรรมการ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  20, 23 - 24 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  5 - 7 ก.ค. 2551  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์ โอสถาพันธ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวนศาสตร์  13-15 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานเพชร ชินิน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  9-10 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฤดี ชอบผล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  13 - 15 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิตา โสต้อง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  27 - 29 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิตา โสต้อง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  23 - 24 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิมล กุลบุญ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักหอสมุด  9 - 10 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี พักคง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะบริหารธุรกิจ  28 - 30 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ภู่ชอุ่ม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  26 - 28 ก.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์  19 - 21 ก.พ. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนารัฐร่วมเอกชน  10 - 11 ม.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  28 ? 30 เม.ย. 2547  กรรมการ
 คณะประมง  20 - 22 ต.ค. 2547  กรรมการ
 คณะเศรษฐศาสตร์  22 - 24 พ.ย. 2547  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเศรษฐศาสตร์  27 - 29 ม.ค. 2546  กรรมการ
 สำนักพิมพ์ มก.  31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2546  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2544
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  20 - 23 พ.ย. 2544  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  4 ส.ค. 2551  กรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  5 ส.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  15 ก.ค. 2552  กรรมการ
 สำนักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  13 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  14 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  20 ? 22 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มยุรี จัยวัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 บัณฑิตวิทยาลัย  30 - 31 ส.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา อังกสิทธิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  23 - 24 ก.ค. 2552  กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  20-22 ก.ค. 2552  กรรมการ
 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน   13 - 15 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  18 - 19 ก.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจา อรุณบรรเจิดกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะประมง  1-3 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (วท. วศ. อก. วสล.)  1 - 20 ส.ค. 2550  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2546
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  8 - 9 ม.ค. 2546  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรกิจ เชิดชูธรรม
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร กำแพงแสน  15 ? 17 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราพร เหลือสินทรัพย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  23 - 24 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะวิทยาศาสตร์  15-17 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาโร เพ็งสวัสดิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  18 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาโร เพ็งสวัสดิ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  13 ก.ค. 54  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  17 ก.ค. 2552  กรรมการ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  16 ก.ค. 2552  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล รอดเพ็ชร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  18 - 19 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2554
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 วิทยาเขตกำแพงแสน  30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวาพร สหวัฒน์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะเกษตร  23 ? 25 และ 27 ก.พ. 2547  กรรมการ
 คณะเกษตร  2 - 4 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  5 - 7 ส.ค. 2551  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ.กพส.)  9 - 20 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  9 - 11 ส.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์  20, 23 - 24 ธ.ค. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมถวิล จริตควร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2553
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  1 - 2 ก.ค. 2553  ประธานกรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  5 - 6 ส.ค. 2551  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (บธ., ศศ., วจก., ศว.)    กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ (ศษ., ศษ.กพส.)  9 - 20 พ.ย. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสังคมศาสตร์  7 - 9 ธ.ค. 2548  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2547
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  29 - 3 0 พ.ย. 2547  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพร ศศิมณฑลกุล
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  21 ? 22 ก.ค. 2552  รองประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตรา สุคนธทรัพย์
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  28 - 29 ก.ค. 2552  ประธานกรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสายสิน แก้วเรือง
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2552
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  13 - 15 ก.ค. 2552  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2551
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  6 - 8 ก.ค. 2551  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนารัฐร่วมเอกชน  10 - 11 ม.ค. 2548  กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2550
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (กษ., อก., ปม., วน., กษ.กพส., ทอ.)    กรรมการ
รายชื่อผู้ประเมินๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงเทียน อัจจิมางกูร
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2549
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ  ตำแหน่งในคณะกรรมการประเมินๆ
 ตรวจกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ศวท., วท., ทส., วสล.)  3 - 19 ต.ค. 2549  กรรมการ
ปีประเมินคุณภาพภายใน   2548
 
 หน่วยงานที่รับประเมินๆ  วันที่ประเมินๆ