ดาวน์โหลดคู่มือด้านการประกันคุณภาพ มก.
03/05/2559
08/04/2559
12/04/2559
21/05/2558
16/04/2558
18/02/2558
03/04/2555
20/03/2555
24/02/2554
19/01/2554
23/11/2552
04/11/2552
08/10/2552
30/06/2552
       

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน ระบบประักันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับคณะวิชา
ปีการศึกษา 2551

31/03/2551

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน ระบบประักันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับสำนัก สถาบัน
ปีการศึกษา 2551

31/03/2551

คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน ระบบประักันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2551
  

31/03/2551
04/03/2006
ดาวน์โหลดคู่มือด้านการประกันคุณภาพ สกอ. และ สมศ.

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา

25/04/2012
04/01/2011
04/08/2552
04/08/2552
27/03/2552
27/03/2552
   สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   โทร. 0-2942-8299 , 0-2942-8200 ภายใน4921-24  โทรสาร 0-2942-8299
    www.qa.ku.ac.th Email : qa@ku.ac.th