ดาวน์โหลด เอกสารเผยแพร่

 

18/08/2560
22/08/2559
14/05/2558
04/02/2558
04/11/2557
29/10/2557
23/07/2557
20/05/2557
17/09/2556
28/05/2556
28/05/2556
28/05/2556
28/05/2556
28/05/2556
28/05/2556
28/05/2556
28/05/2556
28/05/2556
23/05/2556
23/05/2556
23/05/2556
23/05/2556
14/01/2556
13/09/2555
12/07/2555
14/06/2555
08/06/2554
08/06/2554
08/06/2554
08/06/2554
08/06/2554
08/06/2554
08/06/2554

รายงานสรุปผลการจัดโครงการ เรื่อง “การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเงินและงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพ และการศึกษาดูงาน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

28/02/2554
ปรับแก้ไขข้อความเอกสารวิชาการ 1/2554 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
   
23/02/2554

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 ปี สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23/02/2554
ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552
23/02/2554
28/01/2552
  สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทร. 0-2942-8299 , 0-2942-8200 ภายใน4921-24  โทรสาร 0-2942-8299
  www.qa.ku.ac.th Email : qa@ku.ac.th