ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 NEW!!! (30/10/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 (24/10/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ัสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (1/09/2560)
คู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (18/08/2560)
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (15/08/2560)
- ตัวอย่างกำหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
- ตารางรายงานผลการประเมินฯ (Template Curricurum59)/
รายงานผลการประเมินฯ /บันทึกส่งรายงานฯ
- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ /ใบงานสำหรับผู้สังเกตการณ์
- แบบสำรวจต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ
- แบบสำรวจต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่รับการประเมินฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (07/08/2560)
-
ระดับหลักสูตร ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1-7
-
ระดับคณะวิชาและวิทยาเขต ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4/ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (26/07/2560)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (13/07/2560)
- ข้อมูลต้นทุนรวมของหลักสูตรในคณะและต้นทุนเฉลี่ยต่อนิสิต (FTES) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปะจำปีงบประมาณ 2559 จากกองแผนงาน

(ปรับแก้ข้อมูลตารางที่ 3)

- ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (file.pdf) (file.excel แก้ไข)

Read more


โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 NEW!

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

<เอกสารประกอบการประชุม><ลงทะเบียนออนไลน์> <ตรวจสอบรายชื่อ>

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

<ลงทะเบียนออนไลน์์์> <ตรวจสอบรายชื่อ>

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

<เอกสารประกอบการประชุม><ลงทะเบียนออนไลน์์์> <ตรวจสอบรายชื่อ>

การอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้บริหาร ระดับคณะ

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

<เอกสารประกอบการประชุม>