แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (11/02/2563) NEW!
<<แบบฟอร์มแต่งตั้งกรรมการฯ>
ขอเชิญนำเสนอกระบวนงานที่ให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ เพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 (18/12/2562)
ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 (16/12/2562)
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน 42 ตัวบ่งชี้ (07/10/2562)
>
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 (12/06/2562)
<
<แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมฯ>
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (update 12/06/2562)
<
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1>  <ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตามเกณฑ์ สกอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/05/2562)

Read more

<<แบบฟอร์มสรุปส่งผลงานเ>
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1- 2 สำหรับผู้ประเมินใหม่ NEW!
วันที่ 2-3 และ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-2 NEW!
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1- 4 NEW!
วันที่ 24, 25, 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง NEW!
โครงการประชุมชีแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน NEW!
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 แวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 NEW!
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการอบรมวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการวิเคราะห์ขอบเขตในการปรับปรุง (Area For Improvement)
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง