แบบสำรวจความต้องการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ NEW! (07/03/2561)
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (23/02/2561)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (15/02/2561)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (15/02/2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 (30/10/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 (24/10/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ัสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (1/09/2560)
คู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (18/08/2560)

Read more
ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกาษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 NEW!

ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. <เอกสารประกอบการประชุม>

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. <เอกสารประกอบการประชุม>

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -12.20 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.