ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 NEW!! (26/07/2560)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 NEW!! (13/07/2560)
- ข้อมูลต้นทุนรวมของหลักสูตรในคณะและต้นทุนเฉลี่ยต่อนิสิต (FTES) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปะจำปีงบประมาณ 2559 จากกองแผนงาน

- ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (file.pdf) (file.excel)
>ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (26/06/2560)
สกอ.ขอเชิญคณะ/สถาบันอุดมศึกษา ที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
(EdPEx : Incubation Project 2)
(20/04/2560)
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 (24/03/2560)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/03/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (23/02/2560)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/02/2560)
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลป้อนกลับเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (20/01/2560)
<แบบฟอร์มกรอกข้อมูล>

Read more


ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ NEW!

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2559 NEW!

วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 ชั้น 3 อาึคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก <เอกสารประกอบการประชุม>

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือบริหารงาน 6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx

หมวดที่ 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

หมวดที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

หมวดที่ 3 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตs="style15">

หมวดที่ 4 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">

หมวดที่ 5 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">

หมวดที่ 6 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">