ขอเชิญนำเสนอกระบวนงานที่ให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ เพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 NEW! (18/12/2562)
ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 NEW! (16/12/2562)
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน 42 ตัวบ่งชี้ (07/10/2562)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 (12/06/2562)
<
<แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมฯ>

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (update 12/06/2562)
<ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1>  <ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตามเกณฑ์ สกอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/05/2562)

Read more

<<แบบฟอร์มสรุปส่งผลงานเ>
โครงการอบรมวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการวิเคราะห์ขอบเขตในการปรับปรุง (Area For Improvement) NEW!
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
พิธีมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 NEW!
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -10.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โครงการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 6-7 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โครงการชุดความรู้ EdPEx: หมวด 2 กลยุทธ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง 901 ช้ัน 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.