ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ัสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 NEW!!(1/08/2560)
คู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (แก้ไข 16/10/2560)
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (15/08/2560)
- ตัวอย่างกำหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
- ตารางรายงานผลการประเมินฯ (Template Curricurum59)/
รายงานผลการประเมินฯ /บันทึกส่งรายงานฯ
- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ /ใบงานสำหรับผู้สังเกตการณ์
- แบบสำรวจต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ
- แบบสำรวจต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่รับการประเมินฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (07/08/2560)
-
ระดับหลักสูตร ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3
/ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 6 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7/ฉบับเพิ่มเติม
-
ระดับคณะวิชาและวิทยาเขต ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4/ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (26/07/2560)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (13/07/2560)
- ข้อมูลต้นทุนรวมของหลักสูตรในคณะและต้นทุนเฉลี่ยต่อนิสิต (FTES) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปะจำปีงบประมาณ 2559 จากกองแผนงาน

(ปรับแก้ข้อมูลตารางที่ 3)

- ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (file.pdf) (file.excel แก้ไข)

Read more


ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
NEW! <เอกสารประกอบการประชุม>

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560
NEW! <เอกสารประกอบการประชุม>

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล