ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 NEW!!! (30/10/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 (24/10/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ัสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (1/09/2560)
คู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (18/08/2560)
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (15/08/2560)
- ตัวอย่างกำหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
- ตารางรายงานผลการประเมินฯ (Template Curricurum59)/
รายงานผลการประเมินฯ /บันทึกส่งรายงานฯ
- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ /ใบงานสำหรับผู้สังเกตการณ์
- แบบสำรวจต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ
- แบบสำรวจต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่รับการประเมินฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (07/08/2560)
-
ระดับหลักสูตร ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1-7
-
ระดับคณะวิชาและวิทยาเขต ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4/ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (26/07/2560)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (13/07/2560)
- ข้อมูลต้นทุนรวมของหลักสูตรในคณะและต้นทุนเฉลี่ยต่อนิสิต (FTES) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปะจำปีงบประมาณ 2559 จากกองแผนงาน

(ปรับแก้ข้อมูลตารางที่ 3)

- ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (file.pdf) (file.excel แก้ไข)

Read more


โครงการรางวัลคุณภาพ มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 NEW!!

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.20 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
<รายละเอียดกำหนดการ> <ลงทะเบียนออนไลน์์>

รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-11 และ 15 พฤศจิกายน 2560
<รายละเอียดกำหนดการ> <ลงทะเบียนออนไลน์>
ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
<เอกสารประกอบการประชุม>

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล


สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โทรศัพท์ 0 2942 8299 ต่อ 4920-24 email : qa@ku.ac.th
Quality Assurance Kasetsart University