โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 NEW!
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โครงการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 6-7 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โครงการชุดความรู้ EdPEx: หมวด 2 กลยุทธ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง 901 ช้ัน 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการชุดความรู้ EdPEx: หมวด 2 กลยุทธ์
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง 901 ช้ัน 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
โครงการการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง EdPEx : จัดอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิผล>
วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ประชุมพิจารณาติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562>
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.