สกอ.ขอเชิญคณะ/สถาบันอุดมศึกษา ที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
(EdPEx : Incubation Project 2) NEW!!
(20/04/2560)

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 (24/03/2560)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/03/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (23/02/2560)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/02/2560)
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลป้อนกลับเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (20/01/2560)
    
<แบบฟอร์มกรอกข้อมูล>
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตัดสินผลงานและพิธีมอบรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 (27/12/2559)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับส่วนงานสนับสนุน (22/09/2559)
    - ประกาศแก้ไข ครั้งที่ 1 (26/09/2559)

    - ประกาศแก้ไข ครั้งที่ 2 (09/12/2559)
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558 (05/09/2559)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 : ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (22/08/2559)

Read more


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ> เต็มแล้ว!!

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ> เต็มแล้ว!!

รุ่นที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 5 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ <ตรวจสอบรายชื่อ> เต็มแล้ว!!

รุ่นที่ 7 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2559

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ> เต็มแล้ว!!

โครงการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการบริหารองค์กร

รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง EC205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

รุ่นที่ 2 วันที่ 17, 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายและกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก

รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ ห้องบรรยายและกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก