ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 NEW! (24/06/2562)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตามเกณฑ์ สกอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/05/2562)
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
(01/05/2562)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (01/05/2562)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 (29/03/2562)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conferennce & The 20th Symposium on TQM Best Practices in Thailand (29/03/2562)
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (27/03/2562)
ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (12/12/2561)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (11/12/2561)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาและระดับวิทยาขต ประจำปีการศึกษา 2560 (14/08/2561)

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
วันที่ 7 และ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (สำหรับผู้ไม่เคยมีประสบการณ์)
วันที่ 3-4 และ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง