สกอ.ขอเชิญคณะ/สถาบันอุดมศึกษา ที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
(EdPEx : Incubation Project 2) NEW!!
(20/04/2560)

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 (24/03/2560)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/03/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (23/02/2560)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/02/2560)
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลป้อนกลับเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (20/01/2560)
    
<แบบฟอร์มกรอกข้อมูล>
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตัดสินผลงานและพิธีมอบรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 (27/12/2559)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับส่วนงานสนับสนุน (22/09/2559)
    - ประกาศแก้ไข ครั้งที่ 1 (26/09/2559)

    - ประกาศแก้ไข ครั้งที่ 2 (09/12/2559)
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558 (05/09/2559)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 : ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (22/08/2559)

Read more


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือบริหารงาน 6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx NEW!

หมวดที่ 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

หมวดที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

หมวดที่ 3 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตs="style15">

หมวดที่ 4 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">

หมวดที่ 5 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">

หมวดที่ 6 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 5 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 7 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2559

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ>

รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง <ตรวจสอบรายชื่อ> เต็มแล้ว!!