รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
NEW! (21/05/2561)
เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 NEW! (21/05/2561)
แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (15/05/2561)
นโยบาย EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (15/05/2561)
แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560 (29/03/2561)
<แบบตอบรับ> <ตรวจสอบรายชื่อ>
แบบสำรวจความต้องการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (07/03/2561)
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (23/02/2561)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (15/02/2561)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (15/02/2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 (30/10/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 (24/10/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ัสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (1/09/2560)
คู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (18/08/2560)

Read moreโครงการประชุมชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560NEW!
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx

หมวดที่ 1 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต

หมวดที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต

หมวดที่ 4 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต

หมวดที่ 5 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์

หมวดที่ 6 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์