ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 NEW!! (26/06/2560)
สกอ.ขอเชิญคณะ/สถาบันอุดมศึกษา ที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
(EdPEx : Incubation Project 2)
(20/04/2560)

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 (24/03/2560)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/03/2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (23/02/2560)
รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/02/2560)
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลป้อนกลับเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (20/01/2560)
    
<แบบฟอร์มกรอกข้อมูล>

Read more


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือบริหารงาน 6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx

หมวดที่ 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

หมวดที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

หมวดที่ 3 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตs="style15">

หมวดที่ 4 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">

หมวดที่ 5 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">

หมวดที่ 6 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิตclass="style15">