พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ NEW! (01/05/2562)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ NEW! (01/05/2562)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 (29/03/2562)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conferennce & The 20th Symposium on TQM Best Practices in Thailand (29/03/2562)
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (27/03/2562)
ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (12/12/2561)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (11/12/2561)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาและระดับวิทยาขต ประจำปีการศึกษา 2560 (14/08/2561)

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
วันที่ 7 และ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง NEW!
<<ตรวจสอบรายชื่อ>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (สำหรับผู้ไม่เคยมีประสบการณ์)
วันที่ 3-4 และ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง NEW!
<ตรวจสอบรายชื่อ < รุ่นที่ 1>< รุ่นที่ 2>
โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx การอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ NEW!
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

<ตรวจสอบรายชื่อ < รุ่นที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1-4
วันที่ 23, 24, 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง NEW!
<ตรวจสอบรายชื่อ < รุ่นที่ 1> < รุ่นที่ 2> < รุ่นที่ 3> < รุ่นที่ 4>
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องพุทธชาต ชั้น 3 KU Home
ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
<เอกสารประกอบการประชุม>