Your title

 • ปี 2556 - 2560
 • ปี 2561
 • ปี 25xx
 • ปี 25xx
 • ปี 25xx
 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาและระดับวิทยาขต ประจำปีการศึกษา 2560(14/08/2561)
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560(06/07/2561)
  <ระดับหลักสูตร> <ระดับคณะวิชา> <ระดับวิทยาเขต> <ระดับมหาวิทยาลัย>
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  (update09/07/2561)
  <ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1> <ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2>
  ู่มือการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (02/07/2561)
  รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (21/05/2561)
  เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  (21/05/2561)
  แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  (15/05/2561)
  นโยบาย EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (15/05/2561)
  แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560 (29/03/2561)
  <แบบตอบรับ>  <ตรวจสอบรายชื่อ
   แบบสำรวจความต้องการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณ  (07/03/2561)
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (23/02/2561)
  รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (15/02/2561)
  รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (15/02/2561)

   

  home Contact Links