ปีการศึกษา 2552
วิทยาเขตบางเขน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   
 
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
วิทยาเขตศรีราชา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
     
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 
 
 
   

 

home Contact Links