ปีการศึกษา 2556
วิทยาเขตบางเขน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
   

 

home Contact Links