ปีการศึกษา 2558
วิทยาเขตบางเขน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   
 
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
     
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
     

 

home Contact Links