ปีการศึกษา 2552
วิทยาเขตบางเขน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

home Contact Links