ปีการศึกษา 2555
วิทยาเขตบางเขน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

home Contact Links