ปีการศึกษา 2552
วิทยาเขตบางเขน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
สำนักหอสมุด
สำนักพิพิธภัณฑ์ืและวัฒนธรรมการเกษตร
สำนักประกันคุณภาพ
วิทยาเขตกำแพงแสน
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

home Contact Links