Your title

 • ปี 2556
 • ปี 2557
 • ปี 2558
 • ปี 2559
 • ปี 2560
 • โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -12.20 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก
  รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
  ระหว่างวันที่ 9-11 และ 15 พฤศจิกายน 2560
  ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560
  วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560
  วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล
  สัมมนาเชิงวิชาการครบรอบ 15 ปี สำนักงานประกันคุณภาพ เรื่อง "แผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปี กับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกษียณอายุราชการ"
  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ระดับคณะ
  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมพิจารณาติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
  ปีการศึกษา 2559

  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560
  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  <
  เอกสารประกอบการประชุม>
  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2559
  วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 ชั้น 3 อาคารบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน
  การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  <เอกสารประกอบการประชุม>
  การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือบริหารงาน 6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx

  หมวดที่ 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  หมวดที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
  หมวดที่ 3 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต
  หมวดที่ 4 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต
  หมวดที่ 5 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต
  หมวดที่ 6 วันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

  รุ่นที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 5 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  รุ่นที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
  รุ่นที่ 7 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2559

  รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
   

  โครงการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการบริหารองค์กร

  รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง EC205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
  รุ่นที่ 2 วันที่ 17, 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายและกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก
  รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ ห้องบรรยายและกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก

  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
  ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560
  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  การอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้บริหาร ระดับคณะ
  ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
  ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 เพื่อการวางแผนและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
     
   

   

  home Contact Links