Your title

 • ปี 2556
 • ปี 2557
 • ปี 2558
 • ปี 2559
 • ปี 2560
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

  รุ่นที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 5 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  รุ่นที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
  รุ่นที่ 7 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2559

  รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
   

  โครงการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการบริหารองค์กร

  รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง EC205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
  รุ่นที่ 2 วันที่ 17, 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายและกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก
  รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ ห้องบรรยายและกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก

  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
  ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560
  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  การอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้บริหาร ระดับคณะ
  ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
  ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 เพื่อการวางแผนและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
     
   

   

  home Contact Links