Your title

 • ปี 2556 - 2560
 • ปี 2561
 • ปี 25xx
 • ปี 25xx
 • ปี 25xx
 • โครงการอบรมเกณฑ์ KU-EdPEx Criteria 
  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายและกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
  โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ระดับส่วนงานสนับสนุน และอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์ 
  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 
  ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 
  ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 
  วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
  วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะและระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
  วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
   

   

  home Contact Links