Your title

 • ปี 2556 - 2560
 • ปี 2561
 • ปี 2562
 • ปี 25xx
 • ปี 25xx
 • โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ปี 2561 
  วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30–14.30 น. ณ ห้องประชุมสุุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  รับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
  วันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
  วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx เรื่อง การอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานสนับสนุน 
  วันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx เรื่อง การอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะวิชา 
  วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 901 ชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
  ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 
  วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการประชุมชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
  วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx 
  หมวดที่ 1 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต
  หมวดที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต
  หมวดที่ 4 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต
  หมวดที่ 5 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
  หมวดที่ 6 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการอบรมเกณฑ์ KU-EdPEx Criteria 
  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายและกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
  โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ระดับส่วนงานสนับสนุน และอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์ 
  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 
  ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 
  ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 
  วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
  วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะและระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
  วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
   

   

  home Contact Links