Your title

 • ปี 2556 - 2560
 • ปี 2561
 • ปี 2562
 • ปี 25xx
 • ปี 25xx
 • โครงการชุดความรู้ EdPEx: วิเคราะห์ ทำความเข้าใจลูกค้า (หมวด 3) : Voice of Customer and Customer Engagement
  วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้อง 901 ช้ัน 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ประจำปี 2562 
  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง 406 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  โครงการชุดความรู้ EdPEx:กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเเคราะห์ระบบปฏิบัติการ (หมวด 6) : Value Chain 
  วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้อง 901 ช้ัน 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ 
  โครงการอบรมผู้ประเมิน EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลยวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
  วันที่ 7 และ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (สำหรับผู้ไม่เคยมีประสบการณ์) 
  วันที่ 3-4 และ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx การอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1-4 
  วันที่ 23, 24, 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
  ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
  วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
  โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
  ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
  วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องพุทธชาต ชั้น 3 KU Home
  ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
     
   

   

  home Contact Links