• ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.