• ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30–16.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาต ชั้น 2 KU HOME