• อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx
กิจกรรมหลักที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30–12.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร