Your title

 • ปี 2553-2554
 • ปี 2555-2556
 • ปี 2557-2558
 • ปี 2559
 • ปี 2560
 •  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 NEW!!! (30/10/2560)
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 (24/10/2560)
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ัสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (1/09/2560)
  คู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (18/08/2560)
  เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (15/08/2560)
  - ตัวอย่างกำหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
  - ตารางรายงานผลการประเมิน(Tempalte Curricurum59) / รายงานผลการประเมินฯ/ บันทึกส่งรายงานฯ
  - หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ /ใบงานสำหรับผู้สังเกตการณ์
  - แบบสำรวจต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ
  - แบบสำรวจต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่รับการประเมินฯ
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (07/08/2560)
  - ระดับหลักสูตร
  (26/04/2560) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 /ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3
  - ระดับคณะวิชาและวิทยาเขต (03/08/2560)
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (26/07/2560)
  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (13/07/2560)
  - ข้อมูลต้นทุนรวมของหลักสูตรในคณะและต้นทุนเฉลี่ยต่อนิสิต (FTES) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปะจำปีงบประมาณ 2559 จากกองแผนงาน (ปรับแก้ข้อมูลตารางที่ 3)
  - ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (file.pdf) (file.excel แก้ไข)
  สกอ.ขอเชิญคณะ/สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศร่วมสมัครเข้าร่วม
  โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (EdPEx : Incubation Project 2)
  (20/04/2560)
  แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 (24/03/2560)
  รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/03/2560)
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
  (23/02/2560)
  รายนามผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15/02/2560)
  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลป้อนกลับเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  ปีการศึกษา 2559
  (20/01/2560)
  <แบบฟอร์มกรอกข้อมูล>
  ขอความร่วมมือกรอกแข้อมูลป้อนกลับเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  ปีการศึกษา 2559 (20/01/2560) 
  <แบบฟอร์มกรอกข้อมูล>
     

   

  home Contact Links