Your title

 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างสำนักฯ
 • บุคลากร
 • แผนที่
 • ติดต่อเรา
 •  ปณิธาน

  ใช้หลักการ ประสานกลไก  สร้างวัฒนธรรมประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือนำพาสู่ความเป็นเลิศ

   วิสัยทัศน์

  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

   คำขวัญ

  เข้าใจหลักการ  ประสานกลไก  พร้อมให้บริการ  เพื่องานคุณภาพ

   วัตถุประสงค์

  1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ

  2.เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางในการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสากล

  3.เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

  4.เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพสู่ประชาคมทั้งภายในและภายนอก

  5.เพื่อการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

   

   

   

  home Contact Links