Your title

 • ปี 2552
 • ปี 2553
 • ปี 2554
 • ปี 2555
 • ปี 2556
 • ประจำปี 2552
  Research Information Warehouse 
  โดย ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  บริการ Video On Demand เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดย สำนักหอสมุด
  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย  โดย บัณฑิตวิทยาลัย
  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ : การออกใบสำคัญทางการศึกษา
  โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
  ลดปัญหางานบริการเตรียมเอกสารฉีดยาเข้าข้อ  โดย สถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี
  การรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผ่านสำนักงานบริการวิชาการ โดย สำนักงานบริการวิชาการ
  โครงการดึงศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ  โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์.
  ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง (ค่ายทะลุฟ้า)
  โดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดย ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการยกระดับคุณภาพนิสิตแรกเข้าระดับปริญญาตรี  โดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  กระบวนการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต  โดย  คณะเกษตร
  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาหลักการตลาดเกษตร : โครงการประกวดแผนการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร  โดย  คณะเศรษฐศาสตร์
  เสริมสร้างระบบทำงาน PDCA  สำหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต  โดย คณะศึกษาศาสตร์
  บริการจองห้องประชุมในรูปแบบออนไลน์  โดย สำนักหอสมุด
       

   

  home Contact Links