Your title

 • ปี 2552
 • ปี 2553
 • ปี 2554
 • ปี 2555
 • ปี 2556
 • ประจำปี 2553
  กระบวนงานการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงาน
  โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์
  การลดระยะเวลาและระยะทางในการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
  โดย สถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี
  ระบบการเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์เพื่อการสนับสนุนการบริหารงาน
  โดย สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  การจัดระบบคิวเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการออกใบสำคัญทางการศึกษา
  โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล
  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยบัณฑิตวิทยาลัย
  การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ  โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์
  ระบบการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ (Vet.KU.e-office) โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์
  การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  โดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  การใช้ e-office ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดย สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
  การสอบโครงงานโดยการจัดนิทรรศการ โดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2552  โดย คณะมนุษยศาสตร์
  หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2553 โดย คณะมนุษยศาสตร์
  การบริหารจัดการงานวิจัย โดยระบบสารสนเทศ โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK)  โดย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

   

  home Contact Links