Your title

 • ปี 2552-2553
 • ปี 2554-2555
 • ปี 2556-2557
 • ปี 2558-2559
 • ประจำปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมอาจารย์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการนำร่องฯ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มก.ครั้งที่4
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสปค.
  คำสั่งแก้ไขและเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำันักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายชื่อคณะกรรมการ)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2552
  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  ประจำปี 2552
  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรสำนักประกันคุณภาพกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในระบบประกันคุณภาพ ของสำนักประกันคุณภาพ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในระบบประกันคุณภาพ ของสำนักประกันคุณภาพ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน สำหรับคณะวิชา มก.
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักประกันคุณภาพ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุรภาพภายในของสปค.
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำันักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักประกันคุณภาพ
     

   

  home Contact Links