Your title

 • ปี 2552-2553
 • ปี 2554-2555
 • ปี 2556-2557
 • ปี 2558-2559
 •        
 • ประจำปี 2557
  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสำหรับคณะวิชา สถาบัน สำนัก หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
  ประจำปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสำหรับคณะวิชา สถาบัน สำนัก หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
       

   

  home Contact Links