Your title

 • ปี 2552-2553
 • ปี 2554-2555
 • ปี 2556-2557
 • ปี 2558-2559
 •  

  ประจำปี 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559)
   
   
  ประจำปี 2558
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
  (ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558)
  คำสั่งมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
  (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558)
  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2558)
   
   
     

   

  home Contact Links