Your title

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา NEW! (23/11/2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (20/11/2560)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1/11/2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (20/10/2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (14/09/2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร (16/08/2560)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (08/08/2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (01/08/2560)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (30/07/2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (30/05/2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(30/11/2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร(23/11/2559)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (10/11/2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
(09/10/2559)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (24/07/2558)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (21/07/2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
(09/07/2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (09/06/2558)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได(23/03/2558)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (17/03/2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
(02/03/2558)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
29/01/2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 06/01/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 28/11/2557
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา21/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
11/11/2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 06/10/2557
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 13/06/2557
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได04/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
27/05/2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 18/04/2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 28/10/2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 15/10/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จำนวน 2 อัตรา
24/09/2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 14/08/2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 05/08/2556
ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนังานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 25/07/2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 25/06/2556
       

 

home Contact Links