<<แบบฟอร์มสรุปส่งผลงานเ>
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 NEW!
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 -10.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.20 -13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณพ์ AUN-QA
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.