ดาวน์โหลด เอกสารผลงานรางวัลคุณภาพ
20/03/2563
25/03/2562
10/04/2561
18/08/2560
22/08/2559
14/05/2558
04/11/2557
23/05/2556
13/09/2555
ปรับแก้ไขข้อความเอกสารวิชาการ 1/2554 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
   
23/02/2554
ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552
23/02/2554
  สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทร. 0-2942-8299 , 0-2942-8200 ภายใน4921-24  โทรสาร 0-2942-8299
  www.qa.ku.ac.th Email : qa@ku.ac.th