ดาวน์โหลดรายงานการประเมินคุณภาพ มก.
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
28/01/2563
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560
08/03/2562
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
31/01/2561

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558

14/02/2560
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
05/04/2559
27/11/2557
17/01/2557
25/01/2556
05/02/2555
06/09/2553
18/11/2553
02/03/2552
 รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550  
28/01/2552
รายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มิถุนายน พ.ศ. 2549 - พฤษภาคม พ.ศ. 2550
13/12/2550
   สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   โทร. 0-2942-8299 , 0-2942-8200 ภายใน 4921-24  โทรสาร 0-2942-8299
    www.qa.ku.ac.th Email : qa@ku.ac.th