ปีการศึกษา 2553
วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ศรีราชา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

home Contact Links