Your title

 • ปี 2556 - 2560
 • ปี 2561
 • ปี 2562
 • ปี 2563
 • ปี 25xx
 • พิธีมอบโล่ห์ชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 NEW!
  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 -10.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563
  วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.20 -13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณพ์ AUN-QA
  ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1- 2 สำหรับผู้ประเมินใหม่
  วันที่ 2-3 และ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-2
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1- 4
  วันที่ 24, 25, 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  โครงการอบรมวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการวิเคราะห์ขอบเขตในการปรับปรุง (Area For Improvement)
  วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
     
   

   

  home Contact Links