ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
E-mail : fvettsp@ku.ac.th

รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
E-mail : fengcpc@ku.ac.th

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
ผู้ช่ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
E-mail : kanita.t@ku.ac.th
รศ.ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง
ผู้ช่ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
E-mail : apichart.c@ku.ac.th
รศ.ดร.อภิชาติ  โรจนโรวรรณ
ผู้ช่ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
E-mail : fengacrw@ku.ac.th
ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
ผู้ช่ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
E-mail : buncha.c@ku.ac.th

นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : psdmdk@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 11 ภายใน 644920-24 ต่อ 11

งานธุรการ
งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
งานพัฒนาคุณภาพองค์กร
งานแผนและบริหารความเสี่ยง
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน
หัวหน้างานพัฒนา
และฝึกอบรม
หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศ

นางกัลยาณี รัตนวราหะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
E-mail : psdkyc@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 13
ภายใน 644920-24 ต่อ 13

ดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
E-mail : psdtnd@ku.ac.th

Tel. 0 2942 8299 ต่อ 21
ภายใน 644920-24 ต่อ 21

นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : psdnyb@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 31
ภายใน 644920-24 ต่อ 31

นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

E-mail : psdnnp@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 41
ภายใน 644920-24 ต่อ 41

นางสาววาสนา ชูไสว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : qakuwnc@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 12
ภายใน 644920-24 ต่อ 12

นายจตุรงค์ ตันนุกูล
นักวิชาการศึกษา
E-mail : psdjrtu@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 22
ภายใน 644920-24 ต่อ 22

นางสาววาสิฎฐี ไวตี
นักวิชาการศึกษา
E-mail : psdvsv@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 32
ภายใน 644920-24 ต่อ 32

นางสาวนุชจรีย์ ด้วงพรม
นักวิชาการศึกษา
E-mail : psdnrd@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 42
ภายใน 644920-24 ต่อ 42

นางสาวสิริกาญจ์ เนื้อขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : psdsknu@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 13
ภายใน 644923-24 ต่อ 13

นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : psdsrwo@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 22
ภายใน 644920-24 ต่อ 22

นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : psdmps@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 32
ภายใน 644920-24 ต่อ 32

นางสาวธมนวรรณ เทาศิริ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : psdtwta@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 43
ภายใน 644920-24 ต่อ 43
 

นายพชร สุวรรณเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : psdpas@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 14
ภายใน 644923-24 ต่อ 14

นางสาวกนกวรรณ นาควารี
นักวิชาการศึกษา
E-mail : psdkwna@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 22
ภายใน 644920-24 ต่อ 22

นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ
นักวิชาการศึกษา
E-mail : psdjpt@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 33
ภายใน 644920-24 ต่อ 33

 
 
   
 

นางสาวเบญจพร อิทธิไมยย
นักวิชาการศึกษา
E-mail : psdbpi@ku.ac.th
Tel. 0 2942 8299 ต่อ 23
ภายใน 644920-24 ต่อ 23

   
 

 

 

home Contact Links