ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาและระดับวิทยาขต ประจำปีการศึกษา 2560 (14/08/2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (06/07/2561)
<ระดับหลักสูตร> <ระดับคณะวิชา> <ระดับวิทยาเขต> <ระดับมหาวิทยาลัย>
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (update09/07/2561)
<ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1> <ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2>
คู่มือการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (02/07/2561)
<แบบฟอร์มส่งผลงาน.doc>
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(21/05/2561)

Read more


รับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx เรื่อง การอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานสนับสนุน
วันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx เรื่อง การอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะวิชา
วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 901 ชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
โครงการประชุมชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.